Snoezelen

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje vo veľmi príjemnom, špeciálne upravenom priestore pomocou svetelných, zvukových prvkov s prvkami pre hrubú a jemnú motoriku a podporu vestibulárneho aparátu. Cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov ako aj stimulovanie zraku, sluchu a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu. Je určená prevažne osobám, deťom, pacientom s vývojovými poruchami, mentálnym, či telesným postihnutím, alebo viacnásobným postihnutím, taktiež pacientom s poruchou autistického centra, poruchami správania, učenia sa, psychickými poruchami, poškodením CNS, mozgu, pacientom s demenciou, a chronickými chorobami. Priestor je nádherne skomponovaný a hrou v ňom očaríte každé dieťa bez rozdielu.
Snoezelen priestor ponúka nové a veľmi príjemné zážitky, fyzické aj psychické uvoľnenie, zotavenie, harmonizáciu, energiu a pokoj zároveň, výber príjemných aktivít. Jednotlivé pomôcky vedú k aktivácii a pozitívnej stimulácii. Snoezelen poskytuje rozvoj zmyslového vnímania, zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia sa, rozvoj poznávania, redukciu stresu, stereotypného správania, zvýšenie spontaneity. Naviac dochádza k rozšíreniu poznávania a skúseností o okolitom svete, vnímanie a prijímanie podnetov z okolia, zlepšeniu koncentrácie, socializácia, integrácie a sebarealizácie. Pobyt vsnoezelen miestnosti zabezpečuje správny vývoj detí a zabezpečí skvalitnenie vestibulárneho aparátu. Deti si v ňom zvedavosťou trúfnu na veľa aktivít, ktoré by bežne neboli ochotné robiť.
Vrámci zrakovej terapie doplňuje snoezelen podporu stimulácie očného nervu ako aj spoluprácu okohybných svalov. Napomáha v jemnej aj hrubej motorike, koordinácii pohybov, mentálnemu vyzretiu.

Hipoterapia

OZ Autis realizuje hipoterapiu na základe dohody s neziskovou organizáciou Lesan so sídlom v Opatovciach, pod odborným vedením skúsenej hipoterapeutky Mgr. Danky Struhárovej. Cvičenie na koni slúži ako podporná terapia, ktorá utvára podmienky pre vhodnú pohybovú činnosť a ovplyvňuje kvalitu života autistických detí v pozitívnom smere. Jemné konské pohyby sú zdrojom rytmických impulzov, ktoré sa prenášajú z koňa na človeka, čím navodzujú kĺbovú mobilizáciu, dochádza k uvoľneniu svalového napätia, odbúravajú sa patologické pohybové stereotypy, zlepšuje sa koordinácia pohybov, rovnováha, pohybová symetria a dochádza k povzbudeniu psychoemotívnej sústavy. Pomocou hipoterapie sa deti učia vyjadrovaniu emócií a v neposlednom rade podporuje rozvoj intelektových funkcií (pozornosť, koncentrácia, rozhodnosť, pamäť).

Felinoterapia

Takéto aktivity pre deti s poruchami autistického spektra poskytujeme v našom zariadení ako v jedinom na Slovensku. Využívame pri tom pre felinoterapiu mimoriadne predpoklady plemena Devon Rex.
Medzi pozitívne účinky felinoterapie patrí zlepšenie psychického stavu znížením úzkosti, strachu, či agresivity, a navodením pocitov uvoľnenia a radosti; zlepšenie kognitívnych funkcií – pozornosti, komunikácie a reči, učenia sa; ako aj rozvoj a udržanie motoriky a fyzická rehabilitácia.
Projektom sme jednoznačne preukázali efektivitu felinoterapie u detí s poruchami autistického centra. Počas aktivít s mačkami sa výskyt panických a úzkostných stavov znížil na nulu.
Ďalším jednoznačným zistením bol zreteľný rozvoj schopnosti „našich“ detí nadviazať kontakt s iným človekom prostredníctvom zvieraťa. Felinoterapia je naviac zdrojom (pre ne tak potrebných) pozitívnych emocionálnych zážitkov.
www. felinoterapia.sk

Nácvik komunikačných zručností

Výchova a vzdelávanie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou je komplexný proces, ktorého cieľom je odstrániť alebo zmierniť narušenú komunikačnú schopnosť tak, aby bola vo všetkých jazykových formách zrozumiteľná a spoločensky vyhovujúca. Práve naša škola poskytuje intervencie žiakom, ktoré majú nevyvinutú, narušenú alebo systémovo nedostatočne vyvinutú hovorenú reč.