Výchovný program školského klubu detí

Vychádza z cieľov zakotvených v zákone č.245/2008 o výchove a vzdelávaní , z analýzy podmienok ŠKD, zo školského vzdelávacieho programu ako aj zo skutočnosti, že hlavnou činnosťou v ŠKD je nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie a na uspokojenie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania a v čase prázdnin ( §114 ods.1 školského zákona ), ďalej na oddychovú a relaxačnú činnosť.

 • Program školského klubu začína o 12: 00 hod a končí o 15:30 hod.
 • ŠKD v popoludňajších hodinách zabezpečuje mimoškolskú činnosť v troch oddeleniach školského klubu.
 • Školský klub môžu navštevovať všetci žiaci bez obmedzenia veku s prihliadnutím na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Aktivity v školskom klube

Sú organizované tak, aby sa striedali odpočinkové, záujmové a terapeutické činnosti. ŠKD rozvíja jednotlivé kľúčové kompetencie detí viacerými stratégiami. Výber stratégie závisí od cieľa a konkrétnej kľúčovej kompetencie ktorú chceme v činnosti rozvíjať.

Medzi najčastejšie stratégie ŠKD patria:

 • Neformálne vzdelávanie ( participácia, spolupráca, záujmové vzdelávanie, príprava na aktívny život v otvorenej informačnej multikultúrnej spoločnosti ).
 • Výchova zážitkom ( vyváženosť kladných a záporných emócií ).
 • Interkulturalita ( tolerancia, vzájomné porozumenie ).
 • Brainstorming (skupinové riešenie problémov, rozvíjanie predstavivosti, fantázie a obrazotvornosti).
 • Inscenačná metóda.
 • Situačná metóda.
 • Hry (pohybové, tvorivé, didaktické, kooperačné ).
 • Skupinová práca.
 • Dramatizácia .
 • Tvorivá dielňa.
 • Pohybové a relaxačné cvičenia.

Odborný personál ŠKD:

 • Mgr. Tatiana Bóriková, Mgr. Michaela Vojtová
 • Bc. Janka Čičová, Mgr. Karina Adamcová, Mgr. Michaela Škývarová
 • Bc. Kvetoslava Backová, Mgr. Veronika Pijáková, Mgr. Michaela Kaššovicová