1. Prevádzka SZŠ začína od  01.06.2020  v čase od 7,00 hod. – do 15,30 hod.
 • 07,00 – 08,00 – príchod žiakov / ranný filter
 • 08,00 – 11,00 – výchovno-vzdelávací proces
 • 11,00 – 12,00 – obed a odpočinok
 • 12,00 – 15,30 – ŠKD
 1. Zákonný zástupca žiaka nevstupuje do budovy školy. Dieťa odovzdá zamestnancovi, ktorý žiaka odvedie do triedy.
 2. Rodič odovzdá zamestnancovi SZŠ čestné vyhlásenie o zdraví dieťaťa pri nástupe aj pri každom prerušení návštevy SZŠ, ktoré bude trvať viac ako 3 dni.
 3. Žiaci môžu do SZŠ prichádzať a odchádzať iba s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti.
 4. Žiak sa odovzdáva  zamestnancovi  SZŠ, ktorý bude každé ráno merať deťom bezdotykovo teplotu pred vstupom do triedy, dieťa javiace akékoľvek známky choroby a s teplotou nad 37,2 nebude prijaté do SZŠ.
 5. Sprevádzajúca osoba je povinná pri sprevádzaní dieťaťa nosiť rúško.
 6. Žiaci v SZŠ budú zaradení v počte max. 20 žiakov v skupine, môžu byť spolu žiaci a pani učiteľky, s ktorými neboli v spoločnej triede pred mimoriadnou situáciou.
 7. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického zamestnanca alebo riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
 8. Žiakom, ktorí do školy nenastúpia, zabezpečí SZŠ dištančné vzdelávanie podľa podmienok školy.

Mgr. Lenka Valisková, riaditeľka školy

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách od 01.06.2020 až do konca školského roka 2019/2020