1. Prevádzka SZŠ začína od  02.09.2020  v čase od 7,00 hod. – do 15,30 hod v nových priestoroch školy: Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 07,00 – 08,00 – príchod žiakov / ranný filter
  • 08,00 – 11,00 – výchovno-vzdelávací proces
  • 11,00 – 12,00 – obed a odpočinok
  • 12,00 – 15,30 – ŠKD
  1. Zákonný zástupca žiaka nevstupuje do budovy školy. Dieťa odovzdá zamestnancovi, ktorý žiaka odvedie do triedy.
  2. Rodič odovzdá zamestnancovi SZŠ čestné vyhlásenie o zdraví dieťaťa pri nástupe aj pri každom prerušení návštevy SZŠ, ktoré bude trvať viac ako 3 dni.
  3. Žiaci môžu do SZŠ prichádzať a odchádzať iba s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti.
  4. Sprevádzajúca osoba je povinná pri sprevádzaní dieťaťa nosiť rúško.
  5. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického zamestnanca alebo riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

Mgr. Lenka Valisková, riaditeľka školy

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách od 02.09.2020