Škola vznikla v roku 2015, má zabezpečenú 100% kvalifikovanosť. Všetci pedagógovia, ktorí pracujú s deťmi v našej škole majú špeciálno-pedagogické vzdelanie. Ukončili vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Špeciálna pedagogika(učitelia) alebo bakalárske vzdelanie v odbore Špeciálna pedagogika (asistenti).

Úlohy a ciele školy

  • Úlohou školy je poskytnúť žiakom s autizmom, alebo ďalšími vývinovými pervazívnymi poruchami optimálne podmienky na vzdelávanie a osobnostný rozvoj, ktoré im nemôže poskytnúť bežná základná škola.

  • Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov je rozvíjanie ich individuálnych schopností, vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné pre ich praktický život a maximálne možné integrovanie sa do spoločnosti.

  • Žiaci sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Obsah i ciele obsiahnuté v predmetoch prispôsobujeme individuálnym potrebám a osobnosti žiaka.

  • Špeciálny pedagóg tvorivo rozvíja obsah učiva v závislosti od potenciálu každého žiaka. Dôležité je uplatňovanie primeranosti nárokov na základe tých dispozícií žiaka, ktoré majú vplyv na prognózu jeho vývinu s cieľom zlepšovať jeho vedomosti, zručnosti a návyky a tým zvyšovať jeho šance na zlepšovanie kvality jeho života.

  • Výučba prebieha v súlade so Štátnym a školským vzdelávacím programom školy pre primárne vzdelávanie  pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím ( prípravný až deviaty ročník) a pre žiakov s autizmom bez mentálneho postihnutia máme v súčasnosti vytvorenú homogénnu triedu od prípravného po štvrtý ročník. 

KEMSAK

Našou ambíciou je aplikovať nové formy a metódy práce, v ktorých vylučujeme tradičný autokratický spôsob motivovania detí nátlakom zvonku využitím vnútornej motivácie detí s diagnózou autizmu. Cieľom našej školy je utvárať prosociálne cítenie a správanie, viesť k zmyslu k zodpovednosti. Rozvíjať túžbu pohybovať sa, uvedomovať si vlastnú identitu, správať sa empaticky, vyjadrovať a komunikovať svoje myšlienky a názory, hľadať a objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, prejavovať zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Chceme využívať všetky atribúty tvorivo – humanistickej koncepcie výchovy M. Zelinu. Tvorivou hrou a hodnotením sa snažíme vzbudiť záujem detí o adaptáciu a socializáciu v škole, poznávať okolitý svet systémom KEMSAK. Učiteľ je facilitátor – usmerňovateľ výchovy.

K – kognitivizácia – rozvoj divergentného myslenia, zmena na heuristické vyučovanie, dieťa samo hľadá riešenia,

E – emocionalizácia – potreba rozvoja citov a prežívania, dôraz sa kladie na afektívnu stránku,

M – motivácia – potreba vnútornej motivácie, aby dieťa samo chcelo, aby to nebola len snaha učiteľa,

S – socializácia – rozvíjanie vzťahov, kladenie dôrazu na komunikáciu a prosociálne správanie,

A – axiologizácia – rozvoj hodnotiaceho myslenia, tvorba kompromisov pri zadaných úlohách,

K – kreativita – rozvoj tvorivosti dieťaťa v akejkoľvek činnosti.

Dôležité v našej práci je vytvorenie priaznivej klímy a dobrých vzťahov medzi učiteľom a dieťaťom, dať tak možnosť rozvoja samého seba.

Rozvrh hodín

Vyučovacia hodina

Čas výučby

Prestávka

Poznámka

1. hodina

8,10 – 8,50

10 minút

Prestávky podľa potreby

2. hodina

9,00 – 9,40

20 minút

Prestávky podľa potreby

3. hodina

10,00 – 10,40

10 minút

Prestávky podľa potreby

4. hodina

10,50 – 11,30

10 minút

Prestávky podľa potreby

5. hodina

11,40 – 12, 10

obed

Prestávky podľa potreby

Organizácia vyučovania

ČAS ČINNOSTI
7,00-8,00 Otvorenie školy, príchod detí, privítanie.

Hry a hrové činnosti v triedach.

Ranný kruh – navrhovanie aktivít.

8,00-8,10 Osobná hygiena, desiata.
8,10-11,40 Edukačné aktivity
11,40-12,40 Osobná hygiena, obed detí.
12,00-13,00 Pobyt detí v ŠKD

– relaxačné aktivity s deťmi.

13,00-15,30 Pobyt detí v ŠKD

– hry a hrové činnosti, individuálne a skupinové

– pobyt v exteriéri a interiéri

– terapeutické aktivity

Zariadenie školského stravovania

SZŠ je súčasťou plnoorganizovanej základnej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň, ktorú využívajú žiaci a zamestnanci našej školy.

Za chod ŠJ zodpovedá vedúca ŠJ: Bc. Hana Dranačková – kontakt 032/65 245 28.

Obed sa podáva v čase od 11:30 hod. do 12: 40 hod.